Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego „www.chicco.pl”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Serwisu internetowego chicco.pl dostępnego pod adresem www.chicco.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Artsana Poland sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis internetowy. Usługobiorca, przed rozpoczęciem korzystania z Usług, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej

oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

1.3. Regulamin

niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu chicco.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.chicco.pl/informacje-prawne/ regulamin-strony.html.

1.4. Serwis

serwis internetowy chicco.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.chicco.pl.

1.5. System teleinformatyczny

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.6. Środki komunikacji elektronicznej

rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.7. Umowa

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

1.8.  Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO”.

1.9. Usługi

usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.10. Usługobiorca

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

1.11. Usługodawca

Artsana Poland sp. z o.o., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa.

1.12. UŚUDE

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

2.1.2. zasady korzystania z Serwisu.

2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

2.3. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny. Danych tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w sklepach sprzedających towary pod marką „Chicco”.

2.4. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej produktów marki „Chicco”. Zakup wszelkich produktów marki „Chicco” może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Kwestie dotyczące prywatności Usługobiorcy, w tym wykorzystywania cookies, widżetów, tagów, logów i adresu IP, są uregulowane w Polityce cookies i w Polityce prywatności.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich minimalizacji.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

 

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. Świadczenie usług polega na dostarczaniu treści oraz funkcji formularza kontaktowego.

4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

4.3. Serwis zawiera informacje dotyczące produktów, w tym ubrań i akcesoriów marki Chicco oraz promocji dotyczących produktów marki Chicco.

4.4. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:

4.4.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:

4.4.1.1. informacje o produktach pod marką „Chicco”,

4.4.1.2. informacje o sklepach oferujących towary pod marką „Chicco”,

4.4.1.3. informacje o promocjach towarów pod marką „Chicco”

4.4.1.4. informacje o grupie Artsana,

4.4.1.5. powiadomienia o ewentualnym wycofaniu produktów,

4.4.1.6. informacje o zgodności produktów z normą.

4.4.2. stronę internetową umożliwiającą Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: http://www.chicco.pl/kontakt.html, w którym Usługobiorca podaje:

- imię;

- nazwisko;

- e-mail lub telefon

- adres (pole nieobowiązkowe);

- kod pocztowy (pole nieobowiązkowe);

- miasto (pole nieobowiązkowe);

- województwo (pole nieobowiązkowe).

4.5. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:

4.5.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.5.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

4.5.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.5.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.5.5 zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługodawcę w momencie zapytania.

4.6 Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie internetowej http://www.chicco.pl/informacje-prawne/przetwarzanie-danych-osobowych.html oraz w Polityce prywatności (http://www.chicco.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnoci.html) i Polityce cookies (http://www.chicco.pl/informacje-prawne/ciasteczka.html).

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

5.2.2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu, jednak bez uszczerbku dla praw Usługobiorcy wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w zakresie ochrony konsumentów.

5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

5.4. Treści zamieszczane w Serwisie jak również treści dostarczane przez Usługobiorcę nie mogą mieć charakteru bezprawnego.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

6.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezawinionych przez  Usługodawcę.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności niezawinionych przez  Usługodawcę, w szczególności siły wyższej.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.6. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w tych odnośnikach/witrynach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z danej Usługi, o ile ma miejsce, Usługodawca określa przy danej Usłudze poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania oraz informacje dotyczące realizacji praw.

7.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:

7.2.1.  formularz internetowy umożliwiający kontakt z Usługodawcą, dostępny pod adresem: http://www.chicco.pl/kontakt.html: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

7.2.2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (jeżeli Usługodawca chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (jeżeli Usługodawca chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą mailową). Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi ew. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywa się w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

7.3. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień Serwisu, a także w celach statystycznych.

7.4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określone przepisami z zakresu ochrony Danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.5Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością Artsana S.p.A. z siedzibą w Via Saldarini Catelli 1 22070 - Grandate (CO) Italy na podstawie umowy zawartej pomiędzy TIM a Usługodawcą.

7.6 Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Realizacja Usługi wskazanej w punkcie 4.4.2 możliwa jest po dobrowolnym podaniu Danych i  wyrażeniu zgody.

7.7. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies Serwisu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej Usługi.

7.8 Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, w tym dane eksploatacyjne, przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

8.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

8.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

8.3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8.4. Prawa ochronne do znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych na stronach Serwisu.

8.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

 

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment rozpoczęcia faktycznego korzystania z Usługi, w tym z usługi o zawartości informacyjnej.

9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.

9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi tj. zaprzestania korzystania z Serwisu.

9.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

9.4.1. powtarzającego się naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

9.4.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

9.4.3. wykorzystywania Serwisu przez Usługobiorcę do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

9.4.4. uporczywego utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu przez Usługobiorcę.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres info@artsana.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji.

10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpływu.

10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.  

11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://www.chicco.pl/informacje-prawne/ regulamin-strony.html.

11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy nieodpłatnie udostępni mu treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem punktów 11.5-11.7 poniżej.

11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.

11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie  Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.dstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania oraz informacje dotyczące realizacji praw.

7.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:

7.2.1.  formularz internetowy umożliwiający kontakt z Usługodawcą, dostępny pod adresem: http://www.chicco.pl/kontakt.html: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

7.2.2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (jeżeli Usługodawca chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (jeżeli Usługodawca chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą mailową). Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi ew. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywa się w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

7.3. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień Serwisu, a także w celach statystycznych.

7.4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określone przepisami z zakresu ochrony Danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.5Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością Artsana S.p.A. z siedzibą w Via Saldarini Catelli 1 22070 - Grandate (CO) Italy na podstawie umowy zawartej pomiędzy TIM a Usługodawcą.

7.6 Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Realizacja Usługi wskazanej w punkcie 4.4.2 możliwa jest po dobrowolnym podaniu Danych i  wyrażeniu zgody.

7.7. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies Serwisu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej Usługi.

7.8 Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, w tym dane eksploatacyjne, przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

8.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

8.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

8.3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8.4. Prawa ochronne do znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych na stronach Serwisu.

8.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

 

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment rozpoczęcia faktycznego korzystania z Usługi, w tym z usługi o zawartości informacyjnej.

9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.

9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi tj. zaprzestania korzystania z Serwisu.

9.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

9.4.1. naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

9.4.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

9.4.3. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

9.4.4. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres info@artsana.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji.

10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpływu.

10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.  

11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://www.chicco.pl/informacje-prawne/ regulamin-strony.html.

11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.

11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.