POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI  W SERWISIE CHICCO.PL

Artsana Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem Danych”), będąca Administratorem Danych w procesie przetwarzania danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Ogólnego o ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO”), przedstawia poniżej politykę ochrony prywatności  Podmiotów Danych (zwanych dalej „Podmiotami Danych”) w związku z funkcjonowaniem serwisu Chicco.pl.   Spółka, jako Administrator Danych, zobowiązuje się do ochrony poufności i praw Podmiotów Danych, a czynności przetwarzania przekazanych danych, zgodnie z zasadami ustanowionymi na mocy wskazanych wyżej regulacji, będą dokonywane w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i zasadami przejrzystości.

1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Spółka przetwarza dane Podmiotów Danych w celu:

a)      umożliwienia Spółce kontaktu z użytkownikiem strony internetowej kontaktującym się ze Spółką za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie http://www.chicco.pl/kontakt.html, w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu formularza i kontakcie z użytkownikiem w celu udzielenia pomocy, w tym przesłania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera b) RODO);   

b)     w celu obsługi reklamacji dotyczących usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym związanych z kontaktowaniem się z użytkownikiem w ramach tej obsługi (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną (strony internetowej chicco.pl) znajduje się na stronie http://www.chicco.pl/informacje-prawne/regulamin-strony.html;

c)      wykonywania uprawnień Administratora Danych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony w związku z roszczeniami Podmiotu Danych, w tym przed sądem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO);

d)     dystrybucji materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych – w razie zażądania przez użytkownika przesłania takich materiałów w formularzu kontaktowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera a) RODO);

e)      przeprowadzania badań i analiz rynku oraz analiz statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO).

Przekazanie przez użytkownika jego danych jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie danych i / lub odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi Administratorowi Danych rozpoznanie i realizację praw  użytkownika, kontakt z użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi w kwestiach poruszonych w formularzu kontaktowym, w tym ew. przesłanie materiałów i informacji dotyczących towarów oferowanych przez Spółkę. Działalność w zakresie przetwarzania danych jest zgodna z prawem, ponieważ jest przeprowadzana w celu wypełniania zobowiązań pozaumownych i umownych, zapewniania zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z wykonywania uprawnień Administratora Danych. Podmiot Danych może również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę w sposób, w jaki jej udzielił.

Informacje dotyczące używania plików cookies są zawarte na stronie http://www.chicco.pl/informacje-prawne/ciasteczka.html. Natomiast informacje wymagane na podstawie art. 13 RODO, na temat przetwarzania danych pobieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego, są zawarte w klauzulach informacyjnych dostępnych pod adresem: http://www.chicco.pl/informacje-prawne/przetwarzanie-danych-osobowych.html oraz Regulaminie strony chicco.pl, dostępnym pod adresem: http://www.chicco.pl/informacje-prawne/regulamin-strony.html.

2. METODOLOGIA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane są w formie elektronicznej i/lub papierowej, poprzez zapisywanie, przetwarzanie, archiwizację i przekazywanie danych, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Narzędzia i nośniki wykorzystywane w procesie przetwarzania danych pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

Realizując czynności przetwarzania, Spółka zobowiązuje się:

Ÿ  zapewnić dokładność i aktualizację przetwarzanych danych oraz niezwłocznie dokonywać wszelkich korekt i / lub uzupełnień, których wprowadzenia żąda Podmiot Danych;

Ÿ  wprowadzić środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych ze względu na ewentualny wpływ przetwarzania na prawa i wolności Podmiotu Danych;

Ÿ  zawiadamiać Podmiot Danych, w terminach i przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, o każdym naruszeniu danych osobowych;

Ÿ  zagwarantować zgodność operacji przetwarzania z przepisami prawa.

3. KOMUNIKACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI

Bez uszczerbku dla przekazywania informacji w ramach wypełniania obowiązków prawnych, poza Administratorem Danych, dane osobowe Podmiotu Danych mogą być znane:

Ÿ  pracownikom i współpracownikom Podmiotu Danych będących osobami upoważnionymi do przetwarzania danych;

Ÿ  spółce Artsana SPA z siedzibą we Włoszech;

Ÿ  konsultantom ds. administracji / rachunkowości;

Ÿ  wszelkim władzom, w tym administracyjnym, a także polskim i obcym organom i organizacjom publicznym;

Ÿ  partnerom handlowym Spółki, zarządzającym punktami sprzedaży;

Ÿ  podmiotom świadczącym usługi z zakresu wprowadzania danych i archiwizacji cyfrowej;

Ÿ  agencji PR współpracującej ze Spółką,

i przetwarzane wyłącznie w wymienionych wyżej celach.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na obszarze Unii Europejskiej.

Przetwarzanie danych osobowych poza obszarem Unii Europejskiej będzie miało miejsce jedynie po zastosowaniu odpowiednich gwarancji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

5. POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH

Spółka przechowuje dane osobowe w swoich zbiorach danych, w formie umożliwiającej identyfikację Podmiotów Danych, w oparciu o następujące kryteria:

Ÿ  przez okres nieprzekraczający czasu koniecznego do osiągnięcia celów przetwarzania, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązkami regulacyjnymi lub umownymi;

Ÿ  zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi lub umownymi;

Ÿ  jeśli jest to stosowne i uzasadnione, do momentu otrzymania od Podmiotu Danych żądania usunięcia danych.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Podmiotowi Danych przysługują prawa, przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności artykułach 15 - 22 RODO tj.:

·         Prawo dostępu do danych: prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i, w przypadku uzyskania potwierdzenia, uzyskania dostępu do danych osobowych oraz dalszych informacji na temat pochodzenia, celu, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców komunikacji i / lub transferu danych itp.

·         Prawo do sprostowania danych: prawo do dokonania przez Administratora Danych korekty nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

·         Prawo do usunięcia danych: prawo do usunięcia danych osobowych przez administratora danych bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy:

Ÿ  dane osobowe nie są już niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania;;

Ÿ  zgoda, na której oparte jest przetwarzanie, została wycofana i brak jest innej podstawy prawnej dla czynności przetwarzania;

Ÿ  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

Ÿ  dane osobowe muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek prawny.

·         Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes administratora danych.

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do ograniczenia przez Administratora Danych przetwarzania w przypadkach, w których kwestionowana jest rzetelność danych osobowych (w okresie niezbędnym do tego, by Administrator Danych zweryfikował dokładność przedmiotowych danych osobowych), jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot Danych sprzeciwił się przetwarzaniu, jeżeli dane osobowe są niezbędne Podmiotowi Danych do oceny, wykonania lub dochodzenia prawa przed sądem, jeżeli w wyniku sprzeciwu wobec przetwarzania Podmiot Danych oczekuje weryfikacji występowania przetwarzania lub w innych przypadkach uzasadnionych interesem Administratora Danych.

·         Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do automatycznego odczytu formacie, oraz do przekazywania takich danych innemu Administratorowi Danych wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, i wyłącznie w przypadku danych przetwarzanych za pomocą środków elektronicznych.

·         Prawo do niepodlegania decyzji opartej o zautomatyzowane przetwarzanie: prawo do zapewnienia przez podmiot przetwarzający dane niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które mają wpływ na osobę, której dane dotyczą, lub które mają znaczny wpływ na tę osobę, z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzje takie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub na podstawie zgody udzielonej przez Podmiot Danych.

Ÿ  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla prawa wniesienia powództwa/odwołania do jakiegokolwiek innego organu administracyjnego lub sądowego, Podmiot Danych, który uważa, że dotycząca go działalność w zakresie przetwarzania narusza RODO, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

8.     ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. O wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na naszych stronach internetowych.

9.   WYKONANIE PRAW

W celu wykonywania swoich praw wynikających z RODO, Podmiot Danych może przekazać swoje żądania Administratorowi Danych, w tym cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych

(i)                 elektronicznie pod adres: info.pl@artsana.com  

(ii)               lub skontaktować się z Administratorem Danych pod adresem:

 Artsana Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-377) przy ul. Połczyńskiej 31A.