Wymiana Fotelików Powypadkowych – Regulamin

§1

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady działania i organizacji Programu „CHICCO - wymiana fotelików powypadkowych” (zwanego dalej jako: „Program”)

2.     Organizatorem Programu jest dystrybutor produktów marki CHICCO na terenie Polski, Artsana Poland
sp. z o.o. z siedzibą 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31A, wpisaną do rejestru KRS 0000399706, REGON 145717085 NIP 5272668140  (zwana dalej jako: „Organizator”).

3.     Serwisem wskazanym przez Organizatora jest firma Serwis MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140),
Al. Solidarności 117/207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444605, o kapitale zakładowym 10.000,00 PLN, NIP: 5252545753, REGON: 146447570 (zwana dalej jako: „Serwis”).

4.     Program jest prowadzony na terenie Polski, w terminie od dnia 01 stycznia 2024 r do dnia 31 grudnia 2024 roku lub do odwołania przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że procedurą Usługi objęte są zgłoszenia fotelików  w związku ze zdarzeniami drogowymi, które miały miejsce na terytorium Polski po dacie 15 maja 2023 roku w okresie trwania Programu nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 roku lub odwołania Programu przez Organizatora przed tą datą.

§2

Definicje przyjęte dla potrzeb Regulaminu:

1.     Fotelik - Samochodowy fotelik dziecięcy marki CHICCO – oryginalny dziecięcy fotelik samochodowy występujący pod marką CHICCO zakupiony na terytorium Polski nie wcześniej niż 15 maja 2023 i używany nie dłużej niż okres wskazany w instrukcji obsługi o starcie biegu tego okresu decyduje data zakupu wskazana na dowodzie zakupu posiadający oryginalną etykietę̨ z numerem seryjnym produktu/numerem fabrycznym.

2.     Uczestnik programu - pierwszy właściciel Fotelika, posiadający dowód zakupu (paragon lub fakturę), osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki do wzięcia udziału w Programie – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.     Zdarzenie drogowe:

a.     wypadek drogowy – zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć́ jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

b.     kolizja drogowa – zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są̨ straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń́ ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

§3

1.     Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny za wyjątkiem kosztów dostawy Fotelika powypadkowego do Serwisu, które ponosi Uczestnik programu oraz kosztów opodatkowania przychodu z tytułu otrzymania nowego Fotelika, które również ponosi Uczestnik programu.

2.     Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za uszkodzony w Zdarzeniu drogowym Fotelik.

3.     Uczestnik ma prawo odmówić́ przyjęcia zaproponowanego modelu fotelika marki CHICCO, co jest równoznaczne
z rezygnacją udziału w Programie i zrzeczeniem się roszczeń związanych z dostarczeniem innego produktu zamiennego.

§4

Prawo do udziału w Programie mają Uczestnicy programu będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:

a.     byli uczestnikami Zdarzenia drogowego na terenie Polski a ponadto uczestnikiem tego Zdarzenia drogowego było dziecko podróżujące w foteliku marki CHICCO;

b.     nie później niż 30 dni po Zdarzeniu drogowym zgłoszą chęć udziału w Programie poprzez zgłoszenie na stronie www.chicco-service.pl

c.     wraz ze zgłoszeniem prześlą do Serwisu kopie wszystkich dokumentów:

§  kopia dowodu zakupu Fotelika

§  kopia notatki sporządzonej przez Policję na miejscu Zdarzenia drogowego z tym zastrzeżeniem, że wynikający
z notatki ewentualny zakres informacji zawierający dane osobowe (w tym informacje o stanie zdrowia) innych uczestników Zdarzenia drogowego niż wnioskujący o wydanie notatki, zostanie zakreślony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, ponadto w notatce policyjnej musi się znaleźć informacja, że dany fotelik uczestniczył w Zdarzeniu drogowym (ewentualnie zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające, że Uczestnik programu brał udział
w zdarzeniu, wskazujące, czy Uczestnik programu był sprawcą czy uczestnikiem Zdarzenia drogowego nie będącym sprawcą, oraz potwierdzające, że fotelik znajdował się w samochodzie uczestniczącym w zdarzeniu)

§  dokumentację zdjęciową przedstawiającą ogólny wygląd, stan i ewentualnie widoczne uszkodzenia Fotelika, oraz etykietę z numerem seryjnym fotelika.

§  dokument wydany przez właściwego ubezpieczyciela, że odszkodowanie za zniszczenia spowodowane Zdarzeniem drogowym, nie obejmują odszkodowania za zniszczony Fotelik biorący udział w Zdarzeniu drogowym lub inny dokument wydany przez ubezpieczyciela potwierdzający odmowę wypłaty odszkodowania za uszkodzony Fotelik z uwagi na to, że: Fotelik nie był objęty ubezpieczeniem Auto Casco (AC) albo też zachodzą inne przesłanki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela/sprawcy albo ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za uszkodzony fotelik ale z innej przyczyny niż możliwość skorzystania z  programu powypadkowej wymiany fotelików. Oznacza to, że nie można skorzystać z Programu gdy jako podstawę odmowy wypłaty odszkodowania wskazano okoliczność, że producent/importer wprowadził program wymiany powypadkowej fotelików.

§5

1.     Wymiana Fotelika powypadkowego możliwa jest pod warunkiem, że uzasadnione jest dalsze użytkowanie Fotelika przez dziecko ze względu na jego wiek, wzrost i wagę. Oznacza to prawo odmowy wymiany Fotelika przez Serwis,
w przypadku gdy z uwagi na wiek, wzrost, wagę dziecka nie jest on już wymagany dla dziecka.

2.     W przypadku gdy, w ocenie Serwisu dotychczas posiadany Fotelik jest już za mały dla dziecka ze względu na jego wiek, wzrost i wagę, Serwis wymieni w takim przypadku Fotelik na model z wyższej grupy wiekowo, wagowo, wzrostowej.

3.     Fotelik powypadkowy jest wymieniany na nowy Fotelik tego samego modelu w kolorze dostępnym w magazynie Serwisu lub jeżeli model Fotelika nie jest dostępny, wówczas Fotelik wybierany jest przez Serwis na podstawie wieku, wagi i wzrostu dziecka.

4.     Warunkiem wysłania nowego Fotelika jest odesłanie przez Uczestnika programu Fotelika powypadkowego do Serwisu po wcześniejszym otrzymaniu decyzji pozytywnej co do wymiany fotelika zgodnie z §6 poniżej i skontaktowaniu się z Uczestnikiem programu przez pracownika Serwisu. Koszty dostawy Fotelika powypadkowego do Serwisu ponosi Uczestnik programu.

5.     Warunkiem niezbędnym do wysłania nowego Fotelika jest także przekazanie danych Uczestnika niezbędnych dla sporządzenia deklaracji podatkowej PIT – 11 takich jak: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz urząd skarbowy pod który podlega.

§6

1.     Serwis po otrzymaniu zgłoszenia w trybie §4 lit. b dokonuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych wstępnej weryfikacji przesłanego zgłoszenia i dokumentów do niego załączonych. W oparciu o wstępną weryfikację Serwis przekazuje Uczestnikowi programu informację, w której:

a.     W przypadku pozytywnej weryfikacji potwierdzi kompletność i poprawność dokumentacji i wyda decyzję o wymianie Fotelika, w następstwie czego Uczestnik programu jest zobowiązany do odesłania Fotelika przeznaczonego do wymiany do Serwisu. Serwis skontaktuje się z Uczestnikiem programu w celu uzgodnienia miejsca i czasu dostawy nowego Fotelika.
Koszt dostawy nowego fotelika do Uczestnika ponosi Serwis, koszt odesłania Fotelika powypadkowego ponosi Uczestnik programu.

b.     W przypadku jeżeli w zgłoszeniu lub dokumentach przesłanych przez Uczestnika występują braki lub dokumenty nie potwierdzają, że Uczestnik programu spełnia warunki udziału w Programie, Serwis zwróci się do Uczestnika programu o uzupełnienie dokumentów lub o dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w Programie w określonym terminie jednak nie dłuższym niż 30 dni.
W przypadku, gdy dokumenty, o których uzupełnienie wystąpi Serwis, nie zostały uzupełnione lub dosłane Serwis ma prawo odmówić wymiany Fotelika powypadkowego na nowy.

2.     Serwis podejmuje decyzję o wymianie Fotelika na podstawie analizy przesłanego zgłoszenia i dołączonych dokumentów, Serwis ma prawo po weryfikacji zgłoszenia odmówić wymiany Fotelika i powyższe nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Uczestnika programu.

3.     Serwis zastrzega, że decyzja o odmowie wymiany Fotelika na nowy nie będzie zmieniona w przypadku zgłoszeń, co do których dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Programie zostały dostarczone po terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu lub po terminie jaki Serwis wyznaczył na ich uzupełnienie. 

4.     Serwis ma prawo odmówić wymiany Fotelika a Uczestnik nie jest uprawniony do skorzystania z Programu, i nie przysługują mu w stosunku do  Organizatora żadne roszczenia w przypadku gdy: 

a.     nie zostały spełnione warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;

b.     Uczestnik nie wyczerpał możliwości dochodzenia odszkodowania za uszkodzony Fotelik od ubezpieczyciela bądź sprawcy szkody bądź własnego ubezpieczenia AC;

c.     jako podstawę odmowy wypłaty odszkodowania wskazano okoliczność, że producent/importer wprowadził program wymiany powypadkowej fotelików;

d.      ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że nie stwierdził uszkodzeń Fotelika, pomimo zalecenia producenta/importera co do wymiany Fotelika uczestniczącego w Zdarzeniu drogowym.

§7

1.     Serwis ma prawo w każdym momencie wstrzymać wymianę Fotelika na nowy lub zażądać zwrotu wymienionego Fotelika, który został już wydany, w stosunku do Uczestnika programu co do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem i z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku Serwis powiadomi Uczestnika programu i rozpocznie postępowanie wyjaśniające sytuację, o której mowa powyżej. Wszczęte na tej podstawie postępowanie wyjaśniające musi zostać zakończone w terminie 14 dni od powiadomienia Uczestnika programu o jego podjęciu.

2.     W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające o którym mowa w punkcie powyżej potwierdzi podejrzenia na podstawie których zostało podjęte, Serwis wykluczy Uczestnika z Programu podając uzasadnienie swojej decyzji na piśmie. Uzasadnienie zostanie doręczone Uczestnikowi na adres podany do wysyłki nowego Fotelika.

3.     Wykluczenie z Programu jest równoznaczne z odmową wymiany Fotelika powypadkowego na nowy i obowiązkiem zwrotu nowego Fotelika odebranego przez Uczestnika.

§8

1.     Program  nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.

2.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Serwis MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140), Al. Solidarności 117/207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444605, o kapitale zakładowym 10.000,00 PLN, NIP: 5252545753, REGON: 146447570  W tym zakresie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy za zakresu ochrony danych osobowych.

3.     Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.

4.     Wartość Fotelika, który Uczestnik otrzymał w zamian za Fotelik powypadkowy stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym Serwis do końca lutego roku następnego po roku, w którym nastąpiła wymiana Fotelika na nowy, prześle dokument PIT- 11 Uczestnikowi programu oraz właściwemu według miejsca zamieszkania Uczestnika programu urzędowi skarbowemu.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu  wchodzi  w  życie  z dniem wskazanym w publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora lub Serwisu, nie krótszym niż 14 dni od publikacji.. Organizator zobowiązany jest poinformować o powyższym Uczestników programu na swojej stronie internetowej.  Jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na uprzednio nabyte prawa Uczestnika programu, który dokonał zgłoszenia przed datą wejścia w życie zmiany. 

6.     Uczestnik Programu akceptuje Regulamin w brzmieniu dostępnym na stronie Serwisu  a zgłoszenie do usługi i  korzystanie z Programu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik programu zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 §9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.